Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    neotektonika
Článek
    Geological evaluation of tne permocarboniferous Roudnice Basin and its deposits (Czechoslovakia)
    Neotektonika severočeské hnědouhelné pánve a Krušných hor
    Pliocén Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy
    Prejavy neotektoniky v okolí Poľany
    Seminár Neotektonická štruktúrna nerovnorodosť kryštalinika v hornej časti Ipl'a
    Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny
    Vzťah geodynamických javov k neotektonickým štruktúram v centrálnych Západných Karpatoch