Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    ochrana podzemních a povrchových vod, jejich znečištění; životní prostředí
Článek
    Atmosférická depozice do malých povodí sledovaných Ústředním ústavem geologickým v letech 1985-1988
    Atmosférická depozice organochlorových škodlivin v šumavských jezerech
    Biologická denitrifikace pitné vody v horninovém prostředí
    Chemické formy olova, kadmia, mědi a zinku v povrchových vodách jižních Čech
    Contamination and Protection of Fissure-karst Waters in Slovakia (Czechoslovakia)
    Engineering-geological investigation of anthropogenic deposits
    Hydraulická ochrana podzemní vody v horní části Žitného ostrova
    Indicators of quality of surface water in an industrially polluted country
    Interakce radiostroncia se sedimenty v povrchových vodách
    Komplexní přístup v péči o přírodní prostředí
    Metody aerobní bioasanace ropných látek v horninovém prostředí
    Monitorovanie kvality vody vybraných tatranských jazier
    Ochrana podzemních vod v USA
    Perspektivy vědeckotechnické revoluce v hospodaření s vodou
    Použití aktivního uhlí při úpravě vody
    Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality
    Prediction and evaluation of agricultural nonpoint source pollution and water resource conservation
    Senzorická analýza a organoleptické vlastnosti pitných vod
    Simulácia koncentrácií dusičnanov v profile toku v závislosti od zmien prietokov
    Stopovací zkouška v areálu ÚJV - Řež
    Těkavé organické látky v pitných vodách ČSR
    Vliv kyselých depozic na kvalitu povrchových a podzemních vod
    Water as a distributor of undesired substances in ecosystem
    Zákonitosti iontové výměny při migraci kontaminantů v podzemních vodách od dočasně působícího zdroje znečištění
    Změny kvality povrchového a podpovrchového odtoku v důsledku dlouhodobé imisní zátěže Jizerských hor
    Znečištění povrchových a podzemních vod bodovým zdrojem polychlorovaných bifenylů