Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    ostravsko-karvinská pánev
Článek
    Analysing the rock failure in the Karviná block of the Ostrava-Karviná Coal district using the method of the planar extension coefficient
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
    Diskuse kvantitativních klasifikací pískovců podle různých autorů
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    The isopachous and coalification maps of coal bearing molasses in the Czechoslovak part of the Upper Silesian black coal basin
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Physikalische Auswirkungen der Tiefbaugewinnungseinflüsse auf der Erdoberfläche
    Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
    Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů
    Quantitative mineralogical analysis of Carboniferous sedimentary rocks
    Software package to analyze structural tectonic data
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve