Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    poddolovaná území
Článek
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    K některým teoretickým otázkám vlivu poddolování
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Problematika "starých důlních děl" v České republice