Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    rekultivace
Článek
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Chemická úpravna MAPE a životní prostředí
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Haldové hospodářství v Porúří
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Mezinárodní konference "40 let rekultivací v SHR"
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
    Nové směry v technologii těžby, dopravy a úpravy v kamenolomech
    O povrchové těžbě uhlí ve Velké Británii
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Ochrana přírody v dějinách hornictví
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Třeboňské pískovny
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Using of Marl for Surface Recultivation of Overtopped Dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin (Evaluation of Water Erosion Effects)
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
    Význam hnědého uhlí v polské energetice
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání
    Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi