Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    vegetation
Monografie
    Hodnocení vegetačních poměrů sesuvů z hlediska potenciální i aktuální vegetace - úvodní studie
    Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
    Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2013
Článek
    Biogeografický výzkum následků antropogenních a přírodních disturbancí
    Biogeografický výzkum následků antropogenních a přírodních disturbancí
    Geobiocenologický přístup v ekologii krajiny: koncepce, výsledky, aplikace
    Geobiocoenological typology of the Vrapac NNR
    O přirozené vegetaci Křivoklátska [Recenze]
    Příroda Lomnicka a její ochrana
    Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech
    Rostlinstvo v okolí Víru
    Slope movements and floods as the disturbance agents increasing heterogenity and biodiversity of landscape: an example from central and eastern Moravia
    Sukcese v povodňových korytech moravských řek na příkladu Bečvy a Desné
    Svahové pohyby jako disturbanční činitel zvyšující heterogenitu abiodiverzitu krajiny východní Moravy.
    Tracing the Eocene-Oligocene transition: A case study from North Bohemia
    Trendy dalšího vývoje
    Vegetační kryt Květnice a jeho změny od konce 19. století po současnost
    Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví