Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    zjišťování podmínek pro staveništní výběry
Článek
    Inženýrskogeologické posouzení stavu skalního odřezu na silnici v úseku Kateřina-Blansko
    Inžinierskogeologické hodnotenie podmienok výstavby prečerpávacích vodných elektrární
    Inžinierskogeologický prieskum a hodnotenie stavenísk jadrovoenergetických zariadení
    Seminár Neotektonická štruktúrna nerovnorodosť kryštalinika v hornej časti Ipl'a
    Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ