Podrobnosti záznamu

Název
   Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
Nakladatel
    Slovenský geologický úrad - Dom techniky ČSVTS
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    1981
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Geológia
    Kryštalinika
    Rudohoria
    Spišsko-gemerského
    Surovinové
    Suroviny
    Zdroje
Části této monografie
    Biostratigrafický výskum epizonálne metamorfovaných sedimentov paleozoika v oblasti západných Karpát
    Další poznatky o hlubinné stavbě autonomního bloku
    Devón západných Karpát
    Doterajšie palinologické výsledky z gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria
    Fe-dolomit-kremeň-sulfidické epigenetické žilné ložiská v perme severného gemerika
    Geofyikálny výskum Povážského Inovca a jeho aplikácia na geologickú stavbu
    Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
    Geológia kryštalinika západných Karpát (výsledky, problémy, perspektívy)
    Geologická a metalická špecializácia gemeridných žúl
    Geologická stavba a uránové zrudnenie pri Novoveskej Hute
    Geologicko-tektonické pomery predtriasových útvarov Povážského Inovca a kryštalinika Kráľovej hole
    Jemnozrnný siderit a breunnerit ako prejav synsedimentárneho zrudneniav horninách rudninského rudného poľa?
    K problému genetickej a štruktúrnej pozície scheelitvého zrudnenia v Jasení
    Kryštalinikum západných Karpát z hľadiska novších štruktúrno-tektonických poznatkov
    Magnetická anizotropie hornin Malých Karpat a její strukurní implikace
    Metalogenetický výskum v severogemeridnom perme
    Ni-Co-(Cu) zrudnenie likvačno-magmatického charakteru v amfibolických gabrách v oblasti Rochoviec a ďalšie perspektívy v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Nové výsledky prieskumu na rudnianskom ložisku
    Nové výsledky zo štúdia drnavského súvrstvia
    O vzťahu granitoidných hornín tatridnej časti Nízkych Tatier k zrudneniu
    Porovnanie geologickej stavby kryštalinika Vysokých Tatier a Strážovských vrchov
    Použitie geofyzikálných metód pri prieskume Sb-ložísk v kryštaliniku Nízkych Tatier
    Prehľad dôležitých geofyzikálnych prác v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria od III. celoslovenskej geologickej konferencie
    Príspevok k poznaniu magmatickej aktivity v mladšom paleozoiku západných Karpát
    Príspevok k poznaniu vývoja a členenia variských molás západných Karpát
    Príspevok k uplatneniu štruktúrnej analýzy na Sb ložiskách zpadnej časti ďumbierského antiklinória
    Problémy geofyzikálneho vyhľadávania rudných ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Problémy metalogenetického rajónovania v Spišsko-gemerském rudohorí
    Prognózne kritériá mineralizácií úzko viazaných na gemeridné granity
    Rudné formácie veporíd
    Scheelitové zrudnenie južných svahov Nízkych Tatier
    Stupeň analytickej preskúmanosti základných horninových typov kryštalinika západných Karpát
    Súčasný svetový trend výskumu eruptív a metamorfitov
    Surovinové zdroje kryštalinika a jeho obaluv západných Karpatoch
    Tektonický vývoj v južnej časti veporíd
    Typy a sukcesia štruktúr v kryštaliniku západných Karpát
    Vybrané problémy metalogenetického vývoja Spišsko-gemerského rudohoria v súvislosti s novými geologickými údajmi
    Výsledky komplexného výskumu súboru vybraných vzoriek granitoidov západných Karpát
    Výsledky vyhľadávania a prieskumu medených rúd v Novoveskej Hute
    Vzťah rudných indícií ku geofyzikálnym štruktúram Slovenského rudohoria
    Vzťah Sb zrudnenia k tektogenéze v oblasti Betliar-Čučma
    Základné princípy geologickej mapy Slovenského rudohoria - východnej časti
    Zlato a striebro na ložisku antimónových rúd v Liptovskej Dúbrave