Podrobnosti záznamu

Název
   Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu
Nakladatel
    Slovenský geologický úrad - Dom techniky ČSVTS
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    1981
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Geológia
    Mezozoika
    Paleogénu
    Surovinové
    Zdroje
Části této monografie
    Charakteristika najrozšírenejších triasových karbonátových hornín centrálnych západných Karpát z hľadiska ich surovinového významu
    Faciálna analýza magurských pieskovcov na Orave
    Geochémia slieňovcových hornín manínskej jednotky
    Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry
    Geológia Levočských vrchov a Hornádskej kotliny
    Mesozoikum západných Karpát
    Možnosti využitia pieskovcov paleogénu flyšu na východnom Slovensku
    Najnovšie poznatky o petrografickom obsahu zlepencov západoslovenského segmentu bradlového pásma (horniny vyvrelé a metamorfované)
    Nové poznatky a problémy stratigrafie triasu západných Karpát
    Nové poznatky o litofaciálním členění godulského souvrství v Moravskoslezských Beskydech
    Paleogeografické problémy jury západných Karpát
    Prehľad výskumov paleogénu centrálnych západných Karpát
    Problém zbojských vrstiev vo východnej časti flyšového pásma
    Problémy palinspastickej rekonštrukcie západokarpatského sedimentačného priestoru počas mezozoika
    Příspěvek k problematice faciální a paleogeografické analýzy magurského flyše
    Puklinové zóny a jejich klasifikacedle genetického významu
    Šitbořické vrstvy na vrtu Křepice-5
    Zabezpečovanie nerastných surovín v mesozoiku západných Karpát a ďalšie perspektívy