Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Letovice 24-42, 1 : 50 000
Další názvy
    Map undermined areas - Zlínský kraj, sheet Letovice 24-42, 1 : 50 000
Autor
   Gajdošová, Zuzana
   Horáková, Anna
   Kachlíková, Renata
   Šanderová, Jolana
   Šír, Pavel
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    special map, undermined areas, mining and quarrying, mining works
Klíčové slovo
    24-42
    50
    000
    Kraj
    Letovice
    List
    Mapa
    Poddolovaných
    území
    Zlínský
Abstrakt (česky)
   Tato mapa je jedním z výstupů registru poddolovaných území (vedeného v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů), jež je součástí geoinformačního systému, vedeného ČGS. Na mapě jsou zachycena všechna poddolovaná území registrovaná na daném území k datu vydání. Poddolovaná území jsou zde zobrazena jako polygony zahrnující známý nebo předpokládaný výskyt hlubinných důlních děl, která vznikla za účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin. Dále mapa obsahuje i bodové zákresy ústí známých hlubinných důlních děl, nebo jejich projevů na povrch. Na mapě je u každého poddolovaného území uveden tzv. klíč, podle kterého lze v příslušné datové části vyhledat další důležité údaje k danému poddolovanému území - název, okres, těžená surovina, stáří díla (poslední známé období provozu), přesnost lokalizace, rozsah, stupeň dokumentace, věrohodnost a plochu. Evidovaná poddolovaná území mohou mít vliv na vypracování územně plánovací dokumen
   tace a na životní prostředí. ČGS poskytuje údaje o geologických rizicích orgánům státní správy, samosprávy a orgánům územního plánování a územního řízení pro zpracování územně analytických podkladů.
Abstrakt (anglicky)
   Map undermined areas - Zlínský kraj, sheet Letovice 24-42, 1 : 50 000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014