Podrobnosti záznamu

Název
   Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
Nakladatel
    Československá vědeckotechnická společnost rud
    Geofyzika
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1983
    1987
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Geologické
    Hloubkách
    Ložisek
    Problematika
    Stavby
    Uhelných
    Velkých
Části této monografie
    Brunnie - klíč k surovinovým prognózám Českého masívu a Západních Karpat
    Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti?
    Doc. RNDr. Václav Havlena, DrSc, (2. 6. 1928-28. 6. 1984)
    Geneze komplexních struktur meridionálního a ekvatoriálního směru v OKR
    Geologická stavba uhelných ložisek a vnitrostavební analýza
    Geologické aspekty problematiky dynamických jevů v uhelných slojích
    Ing. Jiří Králík, CSc. (21.4.1933 - 17.2.1986)
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    K problematice hlubší stavby Rosicko-oslavanské pánve
    Karotážní metody při průzkumu uhelných ložisek
    Ložiska východočeského uhelného revíru ve velkých hloubkách
    Možnosti aplikace geotektonocké analýzy při prognózování průtrží uhlí a plynů
    Možnosti využití chromatografického analyzátoru hélia a vodíku při prognóze projevu napjatosti masivu v plynujících uhelných dolech
    Některé charakteristiky tektonických jevů v limnických sedimentech a metodické přístupy k jejich řešení na příkladu Plzeňské pánve
    Netradiční způsoby exploatace uhlí
    Paleogeografie karbonu svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Porovnání "parketové" interpretace zlomového porušení s rozborem planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů v chebské pánvi a jejím fundamentu
    Použití geofyzikálních metod na dolech k. p. ZUD.
    Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve)
    Problémy rajonizace uhelných ložisek v ČSSR
    Průzkum pole Dětmarovice-Petrovice za účelem zabezpečení dalšího rozvoje okresu
    Slánské uhelné ložisko v podmínkách báňského geologického průzkumu
    Současné poznatky o mechanismu plynodynamických jevů v uhelných slojích
    Současné výsledky geologického průzkumu slánského ložiska
    Teoretické zdůvodnění plynokapalných projevů vzniklých při stavbě dolu Slaný
    Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    Vliv důlně-geologických podmínek na predispozici vzniku plynodynamických jevů
    Využití důlně-seizmických metod k řešení geologické stavby uhelných ložisek
    Zavedení důlní karotáže při průzkumu uhelných ložisek ve velkých hloubkách při karotážním středisku v Tuchlovicích