Podrobnosti záznamu

Název
   Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia
Nakladatel
    Dôm techniky ČSVTS
Místo vydání
    Košice
Datum vydání
    1987
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Baníckej
    BVTK
    Geológia
    III
    Konferencie
    Referátov
    Vedeckotechnickej
    Zborník
Části této monografie
    Asociácie šlichových minerálov a prvkov stream sedimentov vo vzťahu k litologickým komplexom Braniska a Čiernej hory
    Ekonomické hodnotenie nerastnej surovinovej základne Slovenskej Socialistickej Republiky
    Genetické typy mineralizovaných štruktúr v Rudnianskom rudnom poli
    Geochemická databanka GEOLM3
    Geologické podmienky prieskumu a exploatácie nerastných surovín z hľadiska stability banských diel v produktívnych vrstvách na bani Cígeľ
    Hydrogeologická charakteristika hnedouhoľných ložísk na Slovensku
    Hydrohalloyzit, halloyzit a gibbsit v súvrství košickej štrkovej formácie
    Magnezitové ložisko Košice a jeho štruktúrna pozícia
    Metalogenetický význam chloritov
    Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek
    Příspěvek ke genetické klasifikaci ložisek nerostných surovin
    Súčasný stav rudnej surovinovej základne v ČSSR a jej perspektíva
    Sukcesívne vzťahy disjunktívnych štruktúr medzi Malou Lodinou a Kysakom
    Trendová analýza dominantných drobnotektonických prvkov novoveského rudného poľa
    Vplyv geologicko-ložiskových pomerov na ťažbu magnezitu na ložisku Dúbravský masív
    Výsledky ložiskových štúdií v oblasti Sloviniek
    Výsledky výskumnej činnosti katedry geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1980-1985
    Zámery rezortu Slovenského geologického úradu v rozširovaní nerastnej surovinovej základne SSR