Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-8075-058-0
Monografie
    Mechatronika 2005 : Proceedings of 8th International symposium on mechatronics