Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    0272-4634
Seriál
    Journal of Vertebrate Paleontology