Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    0272-8842
Seriál
    Ceramics International