Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    1801-7142
Seriál
    Folia Heyrovskyana, Supplementum