Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Czech Society for Solid Mechanics, Branch Brno
Monografie
    Proceedings of EAN 2003