Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bačo, Pavol
Autor článku
   Nález rudonosnej intrúzie s polymetalickou mineralizáciou pri Brehove, južne od Trebišova
   Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
   Sekundárne kvarcity a Al-metasomatity Vihorlatu