Podrobnosti záznamu

Jméno
   Benetin, Ján
Autor článku
   30 rokov pôsobenia Ústavu hydrológie a hydrauliky Slovenskej akademie vied
   Analytické riešenie vzťahu medzi transpiráciou a výparom z intercepcie
   Bilančný matematický model na podrobnú analýzu časovej variability zložiek vodného režimu pôd
   Metóda prognózovania vodného režimu pôd v pririečnom pásme
   Movement of agrichemicals through the soil profile into underground watter
   Účasť Ústavu hydrológie a hydrauliky CGV SAV na riešení problémov vody
   Výskyt a množstvo priesaku zrážkovej vody do podzemnej vody
   Závislosť návrhových veličín regulácie vodného režimu lužných lesov od hydrofyzikálnych vlastností pód