Podrobnosti záznamu

Jméno
   Böhmer, Miloslav
Autor článku
   The evolution of Neogene volcanism and its metallogeny in the western Carpathians
   Geochemical drainage survey in the Central Slovakian neovolcanic mountains
   Hlavné metalogenetické typy Au-zrudnenia v Západných Karpatoch
   K distribúcii zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
   Kremnica - Au-Ag - súčasné pohľady na ložisko a jeho ekonomický význam
   Kremnické rudné pole
   Príspevok k problematike ložísk Au, Ag v stredoslovenských vulkanitoch
   Prognózy Cu rúd v neovulkanitoch západných Karpát
   Tertiary metallogenetic evolution of the west Carpathian volcanogenic ore deposits
   Zlato v súčasnej ekonomike baníctva