Podrobnosti záznamu

Jméno
   Holzer, Rudolf
Autor článku
   Fyzikálno-mechanické vlastnosti výplní puklín
   Geodynamic analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data
   Interpretácia leteckých snímok pri inžiniersko-geologickej rajonizácii územia bratislavského urbanizačného regiónu
   Inžinierskogeologická pasportizácia hornín Slovenska
   Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume
   Seminár Neotektonická štruktúrna nerovnorodosť kryštalinika v hornej časti Ipl'a
   Šmyková pevnosť na plochách diskontinuity