Podrobnosti záznamu

Jméno
   Janočko, Juraj
Autor článku
   Coarse Clastic Sedimentation in the Upper Badenian-Lower Sarmatian in the Košice Basin - an Example of Sedimentation in the Fault Bordered Basins
   II. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary Basins
   K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
   K vývoju náplavových kužeĺov Delne a Šebastovky v severnej časti košickej kotliny
   Kvartérne sedimenty severnej časti Slánských vrchov
   Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
   Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny
   III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
   A sedimentological and petrographic investigation of the Nižnyj Čaj-K-8 well
   Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia
   Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny