Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kříž, Hubert
Autor monografie
   Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
   Vody. Vody.
   Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
Autor článku
   Antropogenní změny chemického složení podzemních vod na mapách
   Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody
   Influence of cosmogenic factors on groundwater regime
   Metody hodocení vlivu znečištěných povrchových vod na obsah organických látek v poříčních podzemních vodách
   Prognózy v hydrogeografii
   Předpovědi charakteristik režimu a využitelného množství podzemních vod v jímacím území brněnského vodovodu
   Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
   Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
   Vliv organického znečištění vody v řece Moravě na jakost podzemní v její údolní nivě
   Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody
   Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně