Podrobnosti záznamu

Jméno
   Lexa, Jaroslav
Autor monografie
   Geological Map of Western Carpathians and Adjacent Areas 1:500 000
   SPECIALIZOVANÉ TERÉNNÍ VÝZKUMY V SAN SALVADORU (SALVADOR) Vysvětlující text ke geologické mapě v měřítku 1:50 000 a Vysvětlující text k IG rajonové mapě v měřítku 1:10 000 (Jižní část hlavního města San Salvadoru)
   Specielní studie pro Regionální geologický výzkum pro definici a predikci přírodních nebezpečí v centrální části Střední Ameriky
Autor článku
   Charakteristiky intruzívnych telies s príznakmi rudnej mineralizácie
   Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
   Evolution of the basin and range structure around the Žiar mountain range
   Genetické typy ryolitových vulkanoklastík v okolí Žiaru nad Hronom
   Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area
   Geodinamičeskaja obstanovka projavlenija kajnozojskogo vulkanizma i rudogeneza Kavkaza i Karpat
   K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia
   Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
   Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec
   Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
   Molasse basins and volcanic activity in west Carpathian Neogene : its evolution and geodynamic character
   Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
   Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
   Nové pohľady na geologickú stavbu Kremnických vrchov
   Nové pohľady na stratigrafiu stredoslovenských neovulkanitov
   Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
   Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
   Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
   Paleovulkanická rekonštrukcia stredoslovenských vulkanitov v mierke 1:100 000
   Perspektivy Cu-porfýrových rúd v neovulkanitoch Slovenska
   Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
   Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
   Review of the Cenozoic evolution of the Carpathian-Pannonian region: crustal events
   Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
   Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
   Štúdium magnetických a paleomagnetických vlastností premenených hornín vrtu LX-15 z oblasti Kremnických vrchov
   Tertiary development of Carpathian-Pannonian region: crustal processe
   Tertiary subduction mechanism of the Carpathian-Pannonian region
   Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov
   Vzťah Žiarskej kotliny k Handlovskému uhoľnému ložisku