Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pačes, Tomáš
Autor monografie
   Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
   Desarollo de las aguas termales y minerales en el Perú
   Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
   Expertní odhad hydraulických a hydrochemických parametrů
   Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
   Geochemické faktory pro geotermii
   Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
   Kontrolní den k Průběžné technické zprávě č.1
   Průběžná technická zpráva č. 1
   Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
   Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
   Simulace podzemních procesů v hydrogeologické struktuře žulového pně Podlesí
   Úvod do hydrogeochemie
   Voda jako geotermický faktor
   Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
   Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
   Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
   Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP)
Autor článku
   Anthropogenic Gd in Surface Water,drainage system, and the water supply of the city of Prague, Czech Republic
   Assessing drinking water quality in Northern Latium by trace elements analysis
   Bestimmung von Einzelöstrogen im Oberflächwasser des Einzugsgebietes der Stadt Prag (Tschechische Republic)
   Budgets of Pb and Cd in soils and critical time to reach a harmful level
   The Cenomanian and Turonian Aquifers of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
   Chapter 7. Quarternary and exogenous processes
   Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil - Water System
   Critical loads of heavy metals in soils
   Critical time, critical load and target load to reach garmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
   Experimental sites in the NIPHYS/CANIF project
   Experimental sites in the NIPHYS/CANIF project
   Geochemical and isotopic characteristics of the waters from crystalline and sedimentary structures of the Bohemian Massif
   Geochemistry of secular evolution of groudwater
   Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrogeological basin of Prague (Czech Republic)
   Kapitola 5 Hydrogeochemistry
   Long term chemical behavior of groundwater in granite with low permeability
   Magmatic and fossil components of mineral waters in the Eager-river continental rift
   Metal and sulfate mobilization and consecutive decontamination at a toxic waste landfill
   Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
   Mining of uranium by acid leaching and its environmental consequences
   Model analysis of carbon and nitrogen cycling in Picea and Fagus forests
   Model analysis of carbon and nitrogen cycling in Picea and Fagus forests
   Origin of lead in eight central European peat bogs determined from isotope ratios, strengths, and operation times of regional pollution sources
   Production of dissolved organic carbon in forest soils along the North-South European transect
   Reconstruction of past climate conditions over central Europe from groundwater data
   Sources of lead pollution in Central Europe over the past 200 years
   Sparkling mineral water at western rim of the Doupovske hory Mountains (Czech Republic): genesis by water - rock interaction and deep - seated CO2
   Spatial variability and long-term trends in mass balance of N and S in central European forested catchments
   Spatial variability and long-term trends in mass balance of N and S in central European forested catchments
   Sulfur isotopes as a tool to monitor the movement of a contaminated groundwater plume
   Temporal chemical stability of groundwater in impermeable fractured granite
   Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic)
   Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
   Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky
   Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
   Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
   Weathering of rocks in soil budgets of trace metals