Podrobnosti záznamu

Jméno
   Planderová, Eva
Autor článku
   The Age Determination of Slightly Metamorphosed Sediments (the Block Zone) from the Malé Karpaty Mts. on the Basis of Palynostratigraphy
   Aplikácia palinológie v hydrogeochémii
   Bio- and ecostratigraphical evaluation of paleozoic sediments from the area of the Zemplínske vrchy Mts.
   Biostratigrafické zhodnotenie sedimentov poltárskeho súvrstvia
   Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of Wechsel Series and their possible correlation with Harmónia Group in the Malé Karpaty Mts
   Correlation of palaeoecological conditions in the time of the Upper Eggenburgian-Karpatian on the basis of microfloristic studies
   Correlation of two Mediterranean fossil sites with those of the Paratethys region by the aid of palynology
   The International Symposium: "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes during the Cretaceous and Tertiary", Bratislava 13th to 20th September 1992
   Knowledge on fossil flora of the Handlová-Nováky lignite basin obtained from the VT-D-5 drillhole
   Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti
   Microfloristic Changes during the Miocene in Central Paratethys Region
   Microfloristic characterization of the Pontian from Slovakia
   Nové poznatky o biostratigrafickom zónování vrchného permu Západných Karpát na základe mikroflóry
   Nové poznatky o veku metasedimentov z ďumbierskeho kryštalinika (oblasť Jasenia)
   On paleofloristic and paleoclimatic changes during the Neogene of Eastern and Central Europe on the basis of palynological research
   Paleozoic palynomorph assemblages from eastern Serbia
   Palinologické vyhodnotenie bridličnatých sedimentov z vrtov v podloží viedenskej panvy
   Palynological study of slightly metamorphosed Palaeozoic rocks in West-Carpathian Region
   Príspevok k litostratigrafii vrchného triasu Braniska
   Proposition for correlation between marine Hungarian and fluviolacustric Slovakian Upper Permian sequences
   Slabo metamorfované sedimenty z ďumbierskeho krystalinika (oblasť Jasenie) na základě výskytu palinomorf
   Staropaleozoické metasedimenty na južných svahoch Nízkých Tatier v oblasti Jasenia
   Stratigrafická pozícia spodnej časti ochtinského súvrstvia gemerika medzi Magnezitovcami a Magurou
   Upper Triassic sporomorphs from the substratum of the Vienna basin
   Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline
   The very last phase of the Permian from the microfloral point of view
   Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier
   Vymedzenie mladopaleozoických metasedimentov v kryštaliniku krakľovského pásma veporíd (Horehronské Podolie)