Podrobnosti záznamu

Jméno
   Skořepová, Irena
Autor monografie
   Critical Loads of Nitrogen for Forest Ecosystems in the Czech Republic
   Fottová , D. et al.(2006): Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém. Závěrečná zpráva projektu MŽP VaV-1D/2/16/II/04, 63.str. Archiv MŽP
   Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Korozní mapa ČR pro uhlíkovou ocel - speciální mapa
   Korozní mapa ČR pro zinek - speciální mapa
   Kritické zátěže kadmia pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže olova pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže rtuti pro lesní ekosystémy ČR
   Mapa kritických zátěží Cd na lesních lokalitách smrkových porostů (kritérium ekotoxikologické)
   Mapa kritických zátěží Pb na lesních lokalitách smrkových porostů (ekotoxikologické kritérium)
   Mapa překročení kritických zátěží Cd atmosférickou depozicí a opadem jehličí
   Mapa překročení kritických zátěží olova atmosférickou depozicí a opadem jehličí
   Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP)
   Zpráva o realizaci projektu VaV-1D/2/16/II/04 'Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém'
Autor článku
   B. Faktory negativně ovlivňující biologickou rozmanitost - 9. Překročení kritických zátěží dusíku
   Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads: GEOMON network, Czech Republic
   Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
   Content of some significant nitrogen compounds in stream waters
   Corrosion performance of aluminium in European atmospheres
   Critical loads of acidic emissions and the mobilization of trace metals in terrestrial ecosystems of the Czech Republic
   Czech Republic - The national database of nutriet nitrogen critical loads
   Czech Republic
   Czech Republic
   DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
   Groundwater vulnearability maps in the Czech Republic - a slightly different approach
   Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
   Impact of diffuse agricultural pollution sources on groundwater quality in the Czech Republic
   Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
   Příspěvek k odhadu účinků atmosférické depozice dusíku a síry
   Rozdíly v odtoku dusíku, síry a fosforu z povodí při různém antropogenním zatížení krajiny
   Tok dusíku říční vodou z povodí Trnávky
   Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
   Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
   Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy