Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    intruzívní ložiska
Článek
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu
    Rudní ložiska Norilské oblasti
    Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
    Štúdium elektrofyzikálnych vlastností pyritov z vrtu RO-1 (Rochovce)