Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sanace biologická
Článek
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Noste dříví do lesa! : Vápnění přináší bohatství otcům a chudobu synům
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách