Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zkoušky technologické
Článek
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
    Chování nenasycených zemin
    Clay Raw Materials and Clay Minerals in the Service of Man
    Doterajšie výsledky výskumu dolomitu pre netradičné použitie
    Fixace rozpustných složek v průmyslových odpadech
    Fyzikální vlastnosti podlahových materiálů
    Interakcia cement-andezit za hydrotermálnych podmienok
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    K metodice průzkumu sklářských písků
    Ložiska fonolitů v severních Čechách
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
    Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka
    Ložisko wollastonitu Mochtín u Klatov
    Ložisko wollastonitu Skalka u Aše
    Minerální pigmenty v České republice
    Modifikované popílkové suspenze pro minerální těsnění skládek
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová
    Možnosti využití popílků z fluidních topenišť ve stavebniství
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně
    Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kameniva drceným
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole
    Perlity stredoslovenských neovulkanitov
    Porosimetric identification of sandstones and arkoses used on historical buildings
    Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu
    Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
    Průzkum písků na DJŠ a jejich využití
    The role of clay minerals in weathering process of building stones (agressive atmosphere of modern urban agglomerations)
    Ťažba, spotreba a využívanie dolomitov Slovenska
    Technologické vyhodnocení ložisek cihlářských surovin Solopysky a Kryry
    Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník
    Výsledky geologického prieskumu pre zabezpečenie kameniva do bielych a farebných betónov
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků
    Výsledky vyhladávacieho prieskumu na chryzotilový azbest v serpentinizovanom ultrabázickom telese pri Paňovciach
    Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Výzkum těžkých minerálů na lokalitě Mohelnice