Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    změny přírodního prostředí těžbou
Článek
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Bude zřízen geologický park Čertovy schody?
    Can gold mining at Mokrsko (Czech Republic) be environmentally acceptable?
    Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
    Čistota ovzduší v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Ekologické aspekty těžby nerudních surovin
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Ekologie a těžba nerostných surovin
    Environmental activities of the State Geological Surveys
    Evaluation of present conditions of abandoned mining sites in consideration of their environmental impacts
    Excursion 1: 3 September 1996. One-day visit to site of uranium mining and in-situ leaching from Cretaceous sandstones at Stráž pod Ralskem, North Bohemia
    Excursion 2: 7-9 September 1996. Three-day excursion to northwestern part of Czech Republic to examine mineral extraction sites and some associated environmental problems
    Historie a současný stav ochrany neživé přírody
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Iniciální stadium společenstva Chenopodietum glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska
    International Symposium "The Impact of Mining on the Environment: Problems and Solutions"
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Konference "Minerals, Metals and the Environment II" v Praze
    Management obnovy hornické krajiny
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    Nové směry v technologii těžby, dopravy a úpravy v kamenolomech
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    O povrchové těžbě uhlí ve Velké Británii
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Ochrana horninového prostředí
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Příklady zajišťování starých důlních děl
    Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou
    Rekultivace území dolů Bílina
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti
    Střet zájmů na lokalitě Leskoun
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Těžba živců a krajina v Českém lese
    Třeboňské pískovny
    Úhrady z dobývaných prostor, rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody podle hornického zákona
    Úvodní slovo
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
    Vliv důlní těžby na krajinu Ostravska
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn
    Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Vývoj antropogenního reliéfu okolí Ždáru nad Sázavou
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině