Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    02-42
Monografie
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-42 Česká Lípa
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-42
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-42
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-42
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 02-42 Česká Lípa
Článek
    Geologické mapování na Českolipsku (02-42 Česká Lípa)
    Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Nález fragmentu lidského zubu z mezolitické vrstvy v České Lípě (02-42 Česká Lípa)
    Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) (02-42 Česká Lípa, 02-44 Štětí)
    Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech (02-42 Česká Lípa, 02-43 Litoměřice)
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov)