Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Banskej
Článek
    Celestín z Novej šachty v Banskej Štiavnici
    Dejiny katedry baníctva Baníckej Akadémie v Banskej Štiavnici v rokoch 1870 - 1918
    Expozície Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Expozície SNM-Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Mineralogicko-ložiskové zbierky Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
    Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
    Nová odvodňovacia štôlňa v Banskej Štiavnici dosiahla dĺžky 10 km
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Príspevok Slovenska k rozvoju banskej čerpacej techniky
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Stanovenie mechanickej charakteristiky horninového prostredia v okolí banskej chodby
    Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
    Tradície banského školstva v Banskej Štiavnici
    Výstava "90 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici"