Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Barrandienského
Monografie
    Skolekodonti barrandienského siluru
    Studium původu klastických sedimentů barrandienského středního devonu: geochronologie detritických zirkonů pomocí laserové ablace ICPMS
Článek
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech Barrandienského proterozoika
    Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) (12-33 Plzeň)
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku)
    Izotopy síry, uhlíku a kyslíku na vybraných lokalitách Barrandienského proterozoika
    K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika
    Karbonátové facie barrandienského proterozoika
    Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika
    Nález kolumbitu v jílovité břidlici barrandienského ordoviku
    Nálezy rodu Rotricellula a Leptaena ve spodním králodvoru barrandienského ordoviku
    Nejstarší zástupce řádu Graptoloidea z barrandienského ordoviku a jeho stratigrafický význam (12-33 Plzeň)
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika
    Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika (12-23 Kladno)
    Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienského neoproterozoika (Rakovnicko)
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Radiolárie barrandienského středního devonu
    Ramenonožci rodu Gelidorthis Havlíček v bohdaleckém a královédvorském souvrství barrandienského ordoviku
    Stratigrafie barrandienského proterozoika
    Strukturní analýza barrandienského proterozoika stříbrsko-plaského pruhu (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika
    Tafonomická ztráta informací - příklad z barrandienského tremadoku
    Trilobitové rody Microscutellum Šnajdr, Paralejurus Hawle et Corda a Metascutellum Šnajdr z barrandienského spodního devonu (Styginidae)
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
    Vliv disperze organických sloučenin hornin svrchnoproterozoického stáří barrandienského svrchního proterozoika na proces grafitizace
    Z dějin padělatelství zkamenělin u nás, aneb "celí" krinoidi z barrandienského siluru