Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Depresie
Článek
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy
    Neogénny magmatizmus transkarpatskej depresie : Geologické a geofyzikálne zhodnotenie
    Nový pohľad na paleogeografický vývoj transkarpátskej depresie v neogéne
    Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie