Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hlediska
Monografie
     Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Kadov. SOG - ČGS Praha
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Expertní vyjádření k podmínkám optimalizace trati ČSD v úseku Děčín - státní hranice SRN z hlediska možností ohrožení trati svahovými pohyby
    Hodnocení vegetačních poměrů sesuvů z hlediska potenciální i aktuální vegetace - úvodní studie
    Metody zpracování hydrogeologických studií různých měřítek z hlediska kvality a kvantity vstupních dat
    Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ
    Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky -Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje, ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky
    Odborné vyjádření ČGS k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska upřesnění stanoviska MŽP k uplatněným námitkám a připomínkám k návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
    Odborné zpracování přehledného geologicko-ložiskového zhodnocení specifické oblasti ST 2 dle závěrů VÚC - ZÚR Olomouckého kraje z hlediska surovinové politiky a kvalitativně kvantitativního vývoje ložisek štěrkopísků
    Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007
    Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko)
    Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Horní Olešnice z hlediska vlivu na ŽP v ČR
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Luhov z hlediska vlivu na ŽP v ČR.
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Rybnica - Lešna v Polsku z hlediska vlivu na ŽP v ČR
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Chotěvice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Dolní Vernéřovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hamry nad Sázavou. SOG - ČGS. Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hněvkovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hradec Králové. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Jakubín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Jihlava. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Lanžov. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Město na Moravě. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Veselí. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Polná. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Radostín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Rudolec. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Sedlec nad Labem. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Stříbrné Hory. SOG - ČGS. Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Suchovršice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Svojanov. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Svratka. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Šestajovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Vatín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Velká Bíteš
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Velká Bíteš. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin.Vojnův Městec. SOG - ČGS Praha
    Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha
    Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin.Polná. SOG - ČGS Praha
    Rýda, K. (2011): Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Světnov. SOG - ČGS Praha
    Vývoj životního prostředí pod tlakem civilizačních procesů z hlediska bioklimatologie. Souhrny
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
Článek
    Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Bloky a paleobloky z hlediska DPZ a PEP systémů
    Brněnský masív z hlediska výskytů nerostných surovin
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny
    Délky letorostů vinné révy, teplota vzduchu a heliogeofyzikální faktory z hlediska chronobiologie
    Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Geotechnické vlastnosti terciérních jílů z hlediska realizace podzemních kolektorů v Brně
    Granity melechovského masívu z hlediska petrofyzikální charakteristiky
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
    Hydrogeologické mapování v ČR z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Hygienická hlediska při nasazení technologií vysokotlakého vodního paprsku, metody ochrany a prevence
    Jednotná klasifikace sedimentů v severočeské hnědouhelné pánvi z hlediska rozpojitelnosti
    Jílové suroviny z hlediska metodiky jejich laboratorního výzkumu
    K novele stavebního zákona z hlediska inženýrské geologie a územního plánování
    K otázce stáří vulkano-sedimentární sekvence západočeského neoproterozoika z hlediska mikropaleobotaniky
    K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro českou republiku (z hlediska kardiologa)
    Kritéria pro rozlišování vodního toku a bystřiny z hlediska platnosti ČSN 73 6820, ČSN 73 6823 a ON 48 2506
    Labské pískovce z hlediska ochrany přírody
    Menhiry v Čechách z hlediska geologie
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Nemocnost v n. p. Jihlava v letech 1965-1974 z hlediska chronobiologie
    Nemocnost v n. p. Jihlava v letech 1965-1974 z hlediska vlivu vnějších faktorů
    Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
    Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Povaha ložiska sulfidických rud Cu-Mo u Videl z hlediska metalogeneze v pojetí tektoniky litosférických desek
    Poznámky k hluboké geologické stavbě Vogtlandu z hlediska šíření seismických vln
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí
    Problémy uvolňování ložisek štěrkopísků a kamene z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany životního prostředé
    Prostředí malých obcí z hlediska jejich kompetencí
    Prověření některých vlastností sněhu z hlediska jeho využití při geochemické prospekci
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Sedimenty s různým podílem uhelné hmoty z hlediska mikrotextury a složení uhelné hmoty
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
    Současný stav problematiky stanovení hranice jury a křídy z hlediska klasické lokality Štramberk
    Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů
    Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Výběr místa investiční akce a střety zájmů (z hlediska ŽP)
    Výběr stavenišť jaderně energetických staveb z hlediska geologických a inženýrsko-geologických průzkumů
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení
    Významné poruchové linie Českého masívu z hlediska gravimetrie
    Významné poruchové linie Československa z hlediska dálkového průzkumu Země
    Významné poruchové linie Československa z hlediska geodetického
    Významné poruchové linie z hlediska hydrogeografického
    Významné světové výzkumné instituce a informační zdroje zabývající se povodněmi z regionálního hlediska
    Vznik skalní mís z hlediska pozorování v tropických lateritových oblastech