Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Inovca
Článek
    Geofyikálny výskum Povážského Inovca a jeho aplikácia na geologickú stavbu
    Geologicko-tektonické pomery predtriasových útvarov Povážského Inovca a kryštalinika Kráľovej hole
    Hydrotermálne premeny v horninách vulkanicko-subvulkanického komplexu Pohronského Inovca
    Metamorfičeskaja zomal'nosť i diaftorez v kristallinikume Považskogo Inovca
    Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca
    Poznámky ku geológii Považského Inovca z pohľadu geofyzikálneho výskumu
    Príspevok k poznaniu mladšieho paleozoika Považského Inovca
    Vysokotermálne postmagmatické premeny granitoidných hornín Suchého, Malej Magury a Považského Inovca
    Vzťah granitoidov a metamorfitov (ako výsledku hercynského tektonicko-magmatického cyklu) na príkladoch z Malých Karpát, Povážského Inovca a Suchého