Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jezerní
Článek
    Jezerní karbonáty ploužnického obzoru z vrtu Sm1, stephan C podkrkonošské pánve
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Stefanské jezerní sedimenty permokarbonu středních a severovýchodních Čech