Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Klastik
Článek
    Akritarcha kambrického stáří z bazálních klastik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou)
    Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice)
    Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
    Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik Karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Objemové hustoty a stáří klastik výplně karpatských neogenních pánví
    Petrografie a geochemie spodnopaleozoických klastik v oblasti karpatské předhlubně jv. od Brna
    Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH
    Sledování povrchu paleozoika a povrchu bazálních klastik Badenu ve východní části dětmarovického výmolu reflexně-seismickým měřením
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
    Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel (34-14 Mikulov)
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu