Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kráľovej
Článek
    Geológia okolia Kráľovej hole
    Geologicko-tektonické pomery predtriasových útvarov Povážského Inovca a kryštalinika Kráľovej hole