Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kulmu
Článek
    Autigenní monazit-(Ce) až monazit-(Nd) v drobách kulmu Drahanské Vrchoviny - vznik ve vztahu k chemickému složení drob a diagenetické teplotě
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov)
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny. Biogenic traces on the brown algae phyloids from the Culm of the Drahany Upland
    Biostratigrafický výzkum valounů vápenců z kulmu Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (14-43 Mohelnice, 15-33 Moravský Beroun, 24-21 Jevíčko, 24-24 Prostějov)
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
    Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
    Fosilní stopy moravsko-slezského kulmu
    Geochemická charakteristika lamprofyru z kulmu od Hluboček-Mariánského údolí (okres Olomouc) (25-11 Hlubočky)
    Geologický výzkum drobných výskytů kulmu v okolí Městečka Trnávky
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Historie dolování pokrývačských břidlic v oblasti moravskoslezského kulmu
    Ichnofosilie myslejovického souvrství drahanského kulmu
    Ichnofosílie visé jesenického kulmu: výzkum pro rekonstrukci sedimentačního prostředí
    Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice)
    Lithostratigrafie kulmu v příhraničních oblastech jižního Polska (15-12, Osoblaha; 15-14, Krnov)
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv
    Ložisko Ag, Pb, Cu rud Lošov (Velká Bystřice) v kulmu Nízkého Jeseníku
    Makroflóra kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu a její biostratigrafický význam
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova nad Bystřicí (25-11, Hlubočky)
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    MODEL PODLOŽÍ KULMU - STŘÍTEŽ NAD LUDINOU. Abstrakt přednášky
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány)
    Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
    Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku
    Nález viséských chroustnatek v kulmu Nízkého Jeseníku (15-34 Vítkov)
    Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu
    Nové druhy spodnokarbonských mlžů v myslejovickém souvrství drahanského kulmu (moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv)
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (New stratigraphic data from the Bouzov and West Drahany Culm)
    Nové výskyty spodnokarbonských mlžů pro myslejovické souvrství drahanského kulmu
    Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu
    Příspěvek k petrografii parakonglomerátů kulmu Nízkého Jeseníku
    Příspěvek ke geologii drobných výskytů kulmu v okolí Olomouce
    Rozpor tektoniky a sedimentologie v překocených vrstvách (příklad z kulmu)
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Srovnání duktilní deformace kulmu a západokarpatského flyše
    Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu"
    Stratigrafická klasifikace kulmu Nízkého Jeseníku
    Strukturní směry ssv-jjz v zábřežském krystaliniku a mírovském "kulmu"
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Trendy změn ve složení siliciklastik drahanského kulmu a jejich geotektonická interpretace
    Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam ichnofosilií v mírovském "kulmu" (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    VZNIK AUTIGENNÍHO XENOTIMU-(Y) V PODMÍNKÁCH VELMI SLABÉ METAMORFÓZY DROB A BŘIDLIC MORAVSKO-SLEZSKÉHO KULMU
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení
    Zonálnost v distribuci akcesorií kulmu artmanovsko-osoblažské kry
    Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce