Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ložísk
Článek
    Dobývacie metódy pri hlbinnom dobývaní rudných a nerudných ložísk NDR
    Geologické problémy a prognózy uhoľných ložísk Hornonitrianskej uhoľnej panvy
    Geologicko-ekonomické problémy slovenských ložísk magnezitu
    Hydrogeologická charakteristika hnedouhoľných ložísk na Slovensku
    K problematike optimálneho využitia ložísk na príklade ložiska Pezinok-Trojárová
    Kritéria prognózovania ložísk palív založené na analýze typov kôry
    Malé intrúzie a dajky subvulkanických ložísk - príklad kremnického rudného pola
    Mechanizmus pretvárania hornín počvy - činitel obmezujúci použitie mechanizovaných výstuží v extrémnych podmienkách treťohorných ložísk
    Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát
    Miesto a význam modelovania ložísk v baníctve a geológii
    Niektoré ekonomické aspekty využitia ložísk porfýrového typu prognózovaných vo východoslovenských vulkanitoch
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Nové poznatky pri vyhľadávaní uhoľných ložísk v neogéne západných Karpát
    Optimalizačné problémy dobývania ložísk
    Polymetalické prvky v produktívnych zónach Malých Karpát a genéza ložísk
    Príspevok k problematike ložísk Au, Ag v stredoslovenských vulkanitoch
    Problémy geofyzikálneho vyhľadávania rudných ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Prognózy a nové trendy vo vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v Západných Karpatoch
    Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby
    Súčasné možnosti a perspektívy využitia ložisk oxidu uhličitého v ropnom a plynárenskom priemysle ČSSR
    Štatistický model morfológie žilných ložísk rúd
    Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku
    Technologické zhodnotenie ložísk tehliarskych surovin Trenčianska Turná, Poltár-Drahy a Nadlice-Livinské Opatovce na výrobu pálenej krytiny
    Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
    Úlohy geológie pri vyhladávaní a prieskume ložísk nerastných surovín
    Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity - nový typ ložísk vo Východných Alpách a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch
    Výber z počítačovej metódy optimalizácie dobývania ložísk magnezitu
    Vyhľadávanie ložísk štrkopieskov na neúrodných pôdach
    Výskum technólogie dobývania slovenských magnezitových ložísk
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Zlato v listvenitoch zo sulfidicko-sideritových ložísk Rudňany a Dobšiná (gemerikum) : priebežné údaje