Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lužných
Článek
    Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove
    Závislosť návrhových veličín regulácie vodného režimu lužných lesov od hydrofyzikálnych vlastností pód