Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Magnetické
Monografie
    Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti vybraných hornin Sokolovské pánve. Závěrečná zpráva
    Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích
Článek
    11. Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy
    Aeromagnetické indikace neovulkanitů na Šluknovsku (absolutní magnetické minimum u Krásné Lípy) (02-22 Varnsdorf)
    Interpretace oravské magnetické anomálie
    Je zemské magnetické pole působeno přílivem a odlivem?
    Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance
    Magnetické a elektrické vlastnosti neovulkanitů středního Slovenska
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti ako dôsledok premien minerálov v horninách
    Magnetické anomálie v podloží neogénu Východoslovenské nížiny
    Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Magnetické pole Země a jeho možný vliv na živé organizmy
    Magnetické pole Země a kosmické počasí
    Magnetické stavby a mechanismy vmístění granitoidů pně Čeřínku (Moldanubický plutonický komplex)
    Magnetické stavby tefritového lávového proudu na lokalitě Vrbička (Doupovský vulkanický komplex)
    Magnetické vlastnosti minerálů a jejich použití pro identifikaci minerálů
    Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi
    Měření tlakových změn parametrů magnetické anizotropie vzorků z vrtu Rejvíz
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Nové příležitosti uplatnění měření magnetické susceptibility v půdách
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Použití anizotropie magnetické susceptibility při výzkumu eolických sedimentů
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Regionální magnetické anomálie a jejich zdroje v hlubší stavbě Moravy a Slezska
    Regionální magnetické struktury Českého masívu na území ČSR
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras
    Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25000 Starý Jičín (25-124)
    Zemské magnetické pole v současnosti a v minulosti