Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Magnezitových
Článek
    Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát
    Niektoré vlastnosti minerálnej fázy v aerosóloch a ich stav vo vybraných úpravniach železorudných a magnezitových závodov
    Overenie použitia flotácie a flotoflokulácie pri úprave ultrajemných magnezitových odpadov
    Příspěvek k loužení magnezitových surovin roztoky chloridu amonného
    Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
    Výskum technólogie dobývania slovenských magnezitových ložísk