Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odd
Monografie
    Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních XIII
Článek
    Dr. Jiří Litochleb, přednosta min.-petr. odd. NM v Praze - padesátiletý
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
    Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným