Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Okraja
Článek
    Geologickoložiskové hodnotenie južného okraja Kremnických vrchov (Žiarska kotlina)
    Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy
    Postintruzívna deformácia granitoidov južného okraja bratislavského masívu (Malé Karpaty)
    Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)