Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Parametrům
Článek
    Atmogeochemické pole a jeho vztah ke geofyzikálním a meteorologickým parametrům
    Náchylnost uhelné hmoty k samovznícení ve vztahu k tepelným parametrům uhlí a hornin