Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plánovací
Monografie
    Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Nová vize srdce Prahy: Plánovací víkend pro Václavské náměstí
Článek
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce