Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pliocén-starý
Článek
    Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie